Algemene voorwaarden

1. J2MUSIC BV, gevestigd te B-Holsbeek, KBO-nummer 476 722 732, wordt in deze algemene voorwaarden sinds 2020 aangeduid als organisatie

2. De ondernemer die zijn diensten en/of producten promoot door deel te nemen aan de beurs wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als vendor.

3. De natuurlijke persoon die als wederpartij optreedt wordt aangeduid als bezoeker.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan organisatie zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens vendor en bezoeker werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de organisatie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door organisatie in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de vendor wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Vendors

Artikel 3:  Inschrijvingen

1. Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier in de vendor portal.

2. Organisatie kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de vendor redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgevenementen.

4. Inschrijving is mogelijk tot twee weken voor aanvang van een evenement.

5. Inschrijving garandeert geen vaststelling van standruimte. Organisatie is gerechtigd een inschrijving niet in behandeling te nemen, of andere standruimte vast te stellen dan waarvoor ingeschreven. Vendor is in een dusdanig geval niet gerechtigd tot aanspraak op schadevergoeding.

6. Indien het evenement volledig vol is ten tijde van gewenste inschrijving, kan vendor op aanvraag op een wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Bij inschrijving wordt een vast bedrag gerekend per gewenste vierkante meter. Overige wensen van vendor, waaronder het gebruik van elektra, zullen apart worden berekend.

3. Na inschrijving ontstaat een betalingsverplichting voor de vendor. Organisatie is gerechtigd een aanbetaling te vergen. Volledige betaling dient binnen twee maanden voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, is organisatie gerechtigd de deelname te annuleren.

4. Betaling in termijnen is niet uitgesloten. Organisatie is echter gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Organisatie heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Organisatie heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de vendor.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

7. Indien de vendor in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de vendor in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien de vendor in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de vendor.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de vendor zijn de vorderingen van organisatie op de vendor onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking

1. Vendor stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan organisatie.

2.Vendor staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Organisatie zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3.Vendor vrijwaart organisatie voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.4

4.Vendor zal aan de hand van de aangeleverde informatie worden gepromoot op de website van organisatie.

5. Organisatie is nimmer gehouden te melden welke vendors in dezelfde categorie deelnemen. Er kan geen exclusiviteit worden gegarandeerd. Een annulering door vendor op basis van het niet verstrekken van deze informatie is niet geldig.

Artikel 6:  Uitvoering van de overeenkomst – Evenement

1. De organisatie voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Organisatie is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat vendor beoogde. Organisatie kan geen bezoekersaantallen danwel verkoopresultaten garanderen.

2. Het evenement vindt plaats op de gecommuniceerde locatie en datum. Indien er een wijziging plaatsvindt in een dezer factoren, zal dit tijdig aan vendor gecommuniceerd worden.

3. Vendor is enkel toegestaan diensten en/of producten te exposeren die naar inzicht van de organisatie in overeenstemming is met het doel en concept van de organisatie. Organisatie is zonder gevolgen gerechtigd producten of diensten die niet in overeenstemming zijn, of niet staan aangegeven op het inschrijfformulier, te weigeren danwel verwijderen van locatie.

4. Vendors zijn gehouden geen alcohol te nuttigen voor 12 uur op de dag van het evenement.

 

Artikel 7:  Uitvoering van de overeenkomst – Stands

1. Vendors zijn gehouden op- en af te bouwen binnen de aangegeven tijden. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel is organisatie gerechtigd een boete op te leggen van 250 euro.

2. Vendors zijn gehouden paden rondom de stands vrij te houden en geen persoonlijke spullen zichtbaar aanwezig te hebben.

3. Op aanvraag is het mogelijk dat organisatie zorg draagt voor standmateriaal, waaronder elektra en afvalzakken.

4. Organisatie bepaalt op volgorde van inschrijving danwel betaling de standlocatie. Deze vaststelling is bindend voor de vendor.

5. Organisatie is in geval van bijzondere omstandigheden gerechtigd de standlocatie van vendor voorafgaand aan het evenement te wijzigen.

6. Vendors zijn niet gerechtigd een stand onderling te delen, tenzij anders overeengekomen met organisatie.

7. Indien de stand een achterwand bevat, is vendor niet gerechtigd deze aan te plakken of ander te bewerken.

8. Organisatie is niet verantwoordelijk voor verzekering van de standinrichting.

9. Er is een medewerker per twee vierkante meter toegestaan met een maximum van vier medewerkers per stand.

10. Vendor is gehouden de stand met zowel voldoende producten als personeel te bezetten gedurende de openingstijden.

11. Zonder vooraf overeengekomen toestemming is het niet toegestaan water te gebruiken in de stand en flyers en ander reclamemateriaal te gebruiken buiten de stand.

12. Vendors die schade of hinder opleveren voor andere vendors danwel bezoekers kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement zonder recht op enige schadevergoeding of restitutie van het inschrijfbedrag.

13. Vendor is zelf verantwoordelijk voor vervoer, aankomst en inontvangstneming van producten voor de stand.

14. Vendor is niet gerechtigd eerder af te bouwen dan de laatste bezoeker is vertrokken. Vendor dient zich af te melden bij organisatie nadat hij zijn stand in schone en lege staat heeft opgeruimd en afgebouwd.

15. Vendor is zelf verantwoordelijk voor de kosten gemoeid met opbouw en afbouw van de stand en benodigde materialen.

Artikel 8: Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft organisatie de mogelijkheid een evenement te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Organisatie maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan vendor.

2. Annulering door de vendor voor een evenement is enkel schriftelijk mogelijk. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden (die enkel ter beoordeling van organisatie komen) of annulering plaatsvindt buiten de bedenktermijn van 14 dagen, gelden de volgende regels met betrekking tot annulering: Bij annulering tot 90 dagen voor het evenement is vendor 50% van het bedrag verschuldigd. Annulering binnen 90 dagen voor het evenement resulteert in volledige betaling van de kosten.

3. Aanvullend op hetgeen in lid 2 van dit artikel bepaalde is organisatie gerechtigd een schadevergoeding te vergen indien vendor annuleert en geen tijdige vervanging kan worden gevonden.

4. Organisatie is gerechtigd het evenement tot een maand voor aanvang te annuleren. Restitutie zal in een dergelijk geval enkel plaatsvinden in zoverre dit door de afgesloten evenementenverzekering wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, zullen vendors enkel worden terugbetaald met aftrek van de tot dan toe gemaakte kosten door organisatie.

Artikel 9: Overmacht 

1. In geval van overmacht is organisatie gerechtigd haar evenement te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar organisatie redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals staking, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van organisatie jegens vendor opgeschort. In een dergelijk geval is organisatie niet gehouden tot schadevergoeding over te gaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade

1. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens vendor verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van vendor gedurende een evenement.

4. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, waaronder andere vendors danwel bezoekers.

5. Organisatie is niet aansprakelijk van gebreken door leveranciers, waaronder elektra of internet.

6. Vendor is zelf verantwoordelijk voor diens producten, handelingen van personeel en het afsluiten van de juiste verzekering.

7. In het geval dat organisatie een schadevergoeding verschuldigd is aan vendor bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door organisatie aan vendor in rekening is gebracht.

8. Vendor vrijwaart organisatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door organisatie geleverde diensten en goederen.

Bezoekers

Artikel 11: Toegangsbewijs 

1. De overeenkomst tussen organisatie en bezoeker komt tot stand zodra bezoeker een toegangsbewijs voor een evenement heeft aangeschaft.

2. Een toegansbewijs kan bestaan uit een fysiek of digitaal document voorzien van een unieke digitale code. Deze code kan worden afgelezen via een mobiel apparaat en hoeft niet te worden afgedrukt.

3. Het toegangsbewijs geeft toegang aan een persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is bezoeker zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Organisatie kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar of geldige verkoopadressen is afgenomen.

4. Er is een maximum van 10 toegangsbewijzen dat per transactie kan worden afgenomen.

5. Toegangsbewijzen kunnen tot op de dag van het evenement worden aangeschaft.

6. Kinderen tot 12 jaar mogen zonder toegangsbewijs naar binnen.

7. Organisatie is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.

8. Organisatie is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten te berekenen. Deze servicekosten komen nimmer in aanmerking voor restitutie.

9. Een toegangsbewijs geeft geen toegang meer tot het evenement na 16:00 uur.

Artikel 12: Verplichtingen bezoeker 

1. Bezoeker is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. Organisatie is gerechtigd bezoekers die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.

2. Bezoekers zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement. Bezoekers accepteren met hun komst naar het evenement eveneens dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden.

3. Het is bezoeker verboden gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenement.4

4. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere schade die hij aanbrengt aan het evenement.

5. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen. Het betreden van het evenement vindt plaats op eigen risico.

Artikel 13: Wijziging en annulering

1. Organisatie heeft in overmachtssituaties het recht het evenement te verplaatsen of annuleren. In geval van verplaatsing is bezoeker gerechtigd zijn toegangsbewijs te annuleren met restitutie van de toegangsprijs.

2. Organisatie kan niet garanderen dat gewenste vendors aanwezig zullen zijn. Het programma is te allen tijde aan wijzigingen onderhevig.

3. Indien bezoeker verhinderd is, heeft hij het recht zijn toegangsbewijs door te verkopen tegen gelijke waarde. Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 14: Overige bepalingen

1. Indien organisatie een garderobe ter beschikking stelt is zij gerechtigd voorwerpen te weigeren. Gebruik van de garderobe is op eigen risico van de bezoeker.

 

Artikel 15: Intellectueel eigendom

1. De rechten op de door organisatie aan vendor en bezoeker ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij organisatie, evenals al het intellectuele eigendom verbonden aan de beurs, waaronder naam en logo. Het is vendor danwel bezoeker nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.2

2. Bij inbreuk komt organisatie een vergoeding toe ter hoogte van de geleden schade.3

3. Met het aangaan van de overeenkomst geven vendor en bezoeker organisatie toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio. Wanneer dit niet door vendor danwel bezoeker wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst worden aangegeven.

Artikel 16: Privacy 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 17: Klachten

1. Vendor danwel bezoeker is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de wederpartij geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 18: Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin organisatie is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de organisatie en betrokken derden 12 maanden.

Inhoud